“Mumbai Wire & Cable Expo 2022” -niň gutarandygyny bellediler

Sim we Tube SEA, günorta-gündogar Aziýada marka tehnologiýasyny tanatmak, görkezmek we ýerli bazar maglumatlaryna girmek üçin elmydama iň oňat platforma bolupdy.Sergi 32 ýurtdan we sebitden 244 sergä gatnaşdy, soňky önümleri we tehnologiýalary paýlaşmak we üç günlük senagat baýramçylygynda turbageçiriji pudagynyň geljekki ösüş tendensiýasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin Bangkokda ýygnandy.Sergä gatnaşanlaryň 85% Taýlanddan başga ýurtlardan we sebitlerden gelýär.Oflayn serginiň üsti bilen, işewürlik mümkinçiliklerini giňeltmek üçin ýerli pudak işgärleri bilen ýüzbe-ýüz aragatnaşyk!

1

Siteerdäki eksponatlar diňe bir degişli çig mal, gaýtadan işleýän enjamlar, ölçeg we gözegçilik tehnologiýasy, programma üpjünçiligi we kabel, sim we turba senagatynyň bölekleri bilen çäklenmän, polat we däl ýaly ýokary we aşaky pudaklardan tehniki çözgütleri hem görkezýär. Günorta-Gündogar Aziýada soňky önüm söwdasyna çenli turbageçiriji önümçiliginiň, önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň doly önümçilik zynjyryny gurmaga gönükdirilen tomaşaçylara reňkli metallar.

 2

Sergi Awstraliýa, Bangladeş, Hindistan, Indoneziýa, Malaýziýa, Päkistan, Wýetnam we Singapur ýaly 60 ýurtdan we sebitden 6000-den gowrak myhmany özüne çekdi we bu saýta 76 ýerli hünärmen alyjy çagyryldy, bu umumy kanagatlanma tomaşaçylaryň sany 90% -e ýetýär.Bu, sim we Tube SEA-nyň Günorta-Gündogar Aziýa turbageçiriji bazarynyň söwda islegini kanagatlandyrýandygyny doly tassyklaýar.

3 4

Soňky ýyllarda Günorta-Gündogar Aziýanyň ykdysadyýeti çalt ösüş tendensiýasyny görkezdi, bu infrastrukturanyň, awtoulag, energiýa we beýleki pudaklaryň çalt ösmegine itergi berdi, şol bir wagtyň özünde bazaryň degişli tehnikalara, enjamlara, önümlere we hyzmatlara bolan islegi hem çalt artdy.Sim we Tube SEA-nyň üstünligi, oflayn görkezişleriň söwda, önüm hödürlemek, tehnologiýa alyş-çalşygy we maglumat we ylham üçin iň oňat platforma bolup galýandygyny subut edýär.Indiki sim we Tube SEA 2023-nji ýylyň 20-22-nji sentýabrynda Taýlandyň Bangkok şäherinde geçiriler. Indiki “Wire & Tube Sea” sergisinde sizi görmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Iş wagty: Noýabr-29-2022