Habarlar

 • Berkidiji esaslar - Berkidijileriň taryhy

  Berkidiji esaslar - Berkidijileriň taryhy

  Berkidijiniň kesgitlemesi: Berkidiji iki ýa-da has köp bölek (ýa-da komponentler) tutuşlygyna berk birikdirilende ulanylýan mehaniki bölekleriň umumy adalgasyna degişlidir.Bu mehaniki bölekleriň gaty giňden ulanylýan synpy, standartlaşdyrylmagy, seriallaşdyrylmagy, uniwersallyk derejesi gaty ýokary, ...
  Koprak oka
 • “Mumbai Wire & Cable Expo 2022” -niň gutarandygyny bellediler

  “Mumbai Wire & Cable Expo 2022” -niň gutarandygyny bellediler

  Sim we Tube SEA, günorta-gündogar Aziýada marka tehnologiýasyny tanatmak, görkezmek we ýerli bazar maglumatlaryna girmek üçin elmydama iň oňat platforma bolupdy.Sergi 32 ýurtdan we sebitden 244 sergini Bangkokda iň täze önümleri we tehnologiýalary paýlaşmak we ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnady.
  Koprak oka
 • Täze enjamlar internete girýär Kärhanalaryň täze ösüşine kömek etmek üçin kuwwat güýçlendirildi

  Täze enjamlar internete girýär Kärhanalaryň täze ösüşine kömek etmek üçin kuwwat güýçlendirildi

  Kärhanalaryň täze ösüşine kömek etmek üçin kuwwat güýçlendirildi Kompaniýanyň sargyt mukdarynyň köpelmegi bilen bazara bolan isleg barha köpdür we beýleki sebäpler bilen önümçilik kuwwaty önümçilik islegini kanagatlandyryp bilmedi.Çykyş kuwwatyny gowulandyrmak üçin ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyldaky balans sanawy

  2022-nji ýyldaky balans sanawy

  2022-nji ýylda iki aýdan az wagt galanda, ýakyn günlerde näçe sergi bolar? Jikme-jik maglumat ýygnamak üçin aşakdaky kiçi seriýalara serediň.1. Hindistanyň Mumbay şäherinde sim we kabel sergisi Locationerleşýän ýeri: Mumbay, Hindistan Wagty: 2022-11-23-2022-11-25 Pawilion: Bombaý konwensiýasy we ...
  Koprak oka
 • 28-nji rus METAL-EXPO, Moskwanyň “Expocentre” sergi merkezinde başlandy

  28-nji rus METAL-EXPO, Moskwanyň “Expocentre” sergi merkezinde başlandy

  2022-nji ýylyň 8-nji noýabrynda dört günlük 28-nji rus METAL-EXPO Moskwanyň “Expocentre” sergi merkezinde başlandy.METAL gaýtadan işlemek we metallurgiýa pudagynyň Russiýada öňdebaryjy sergisi hökmünde “Metal-Expo” Russiýanyň metal sergi kompaniýasy tarapyndan gurnalýar we rus polat üpjün edijileri A tarapyndan goldanýar ...
  Koprak oka
 • 16-njy Hytaý · Handan (ongongian) berkidiji we enjamlar sergisi epidemiýa bilen yza süýşürildi

  16-njy Hytaý · Handan (ongongian) berkidiji we enjamlar sergisi epidemiýa bilen yza süýşürildi

  2022-nji ýylyň 8-nji noýabryndan 11-nji noýabry aralygynda Hytaýyň ongongnian Fastener sergi merkezinde geçiriljek 16-njy Hytaý · Handan (ongongian) berkidiji we enjamlar sergisi COVID-19 sebäpli yza süýşürildi.Takyk wagty kesgitlenmeli.Sergi 30,000 inedördül meýdany öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Berkidiji önümçilikde öňe gidişlikler

  Berkidiji önümçilikde öňe gidişlikler

  Tehnologiki ösüşler bilen, döwrüň zerurlygyna has laýyk bolmagy üçin berkidijiler hem täzelenýär we bu nurbatlaryň daşky görnüşiniň we işleýiş tertibiniň geçmişden düýpgöter tapawutlanmagynyň esasy sebäplerinden biridir.Önümçilik hem köp ösüşleri başdan geçirdi we m ...
  Koprak oka
 • Elektrogalwanizasiýa we gyzgyn galvanizasiýa örtüklerini tapawutlandyrmagyň usuly

  Elektrogalwanizasiýa we gyzgyn galvanizasiýa örtüklerini tapawutlandyrmagyň usuly

  Berkidijiler umumy esasy böleklere degişlidir, adatça "adaty bölekler" hem diýilýär.Güýçli we takyklygy bolan käbir berkitmeler üçin ýerüsti bejermek termiki bejergiden has möhümdir.Köp sanly mehaniki enjamlarda ulanylýan her dürli berkidiji, sadaka ...
  Koprak oka
 • Berkidijileriň kesgitlemesi we global ýagdaý

  Berkidijileriň kesgitlemesi we global ýagdaý

  Berkidiji, iki ýa-da has köp bölek (ýa-da komponent) tutuşlygyna birleşdirilende ulanylýan mehaniki bölekleriň synpy üçin umumy termin.Boltlar, taýajyklar, nurbatlar, hozlar, öz-özüni kakýan nurbatlar, agaç nurbatlar, halkalary, ýuwujylary, gysgyçlary, perçin gurnamalary we sol ...
  Koprak oka