Berkidiji esaslar - Berkidijileriň taryhy

Berkidijiniň kesgitlemesi: Berkidiji iki ýa-da has köp bölek (ýa-da komponentler) tutuşlygyna berk birikdirilende ulanylýan mehaniki bölekleriň umumy adalgasyna degişlidir.Bu mehaniki bölekleriň gaty giňden ulanylýan synpy, onuň standartlaşdyrylmagy, seriallaşdyrylmagy, uniwersallyk derejesi gaty ýokary, şonuň üçin käbir adamlarda adaty berkitmeler diýilýän ýa-da adaty bölekler diýlip atlandyrylýan berkitmeler synpynyň milli standarty bar.Buraw, dilden aýdylýan söz hökmünde atlandyrylýan berkitmeler üçin iň köp ulanylýan söz.

 1

Dünýäde berkidijileriň taryhynyň iki görnüşi bar.Olaryň biri miladydan öňki 3-nji asyrdan Arhimediň “Archimedes spiral” suw geçirijisi.Meýdany suwarmakda giňden ulanylýan nurbadyň gelip çykyşy diýilýär.Müsür we Ortaýer deňziniň beýleki ýurtlary henizem suw geçirijisini ulanýarlar, şonuň üçin Arhimed “nurbatyň atasy” diýilýär.

 3

Beýleki wersiýasy, 7000 ýyl mundan ozal Hytaýyň Täze Asyr döwründen galan we tenon gurluşy.Mortis we tenon gurluşy gadymy hytaý paýhasynyň kristallaşmagydyr.“Hemudu People” saýtynda gazylan köp sanly agaç bölekleri, konkaw we konweks jübütler bilen salnan tenon bogunlarydyr.Bürünç dyrnaklar inin we Şang nebereleriniň döwründe, Merkezi düzlükleriň guburlarynda we Bahar, Güýz we Uruşýan döwletler döwründe-de ulanylypdyr.Demir asyrynda, Han neberesi, 2000 ýyl gowrak mundan ozal gadymy eritmek usullarynyň ösmegi bilen demir çüýler peýda bolup başlapdyr.

 2

Hytaýly berkitmeleriň uzyn taryhy bar.XIX asyryň ahyryndan 20-nji asyryň başyna çenli kenarýaka şertnama portlarynyň açylmagy bilen daşary ýurtlardan daşary ýurt dyrnaklary ýaly täze berkitmeler Hytaýa gelip, hytaý berkitmelerine täze ösüş getirdi.

20-nji asyryň başynda Şanhaýda berkidiji öndürýän Hytaýyň ilkinji demir dükany döredildi.Şol döwürde esasan kiçi ussahanalar we fabrikler agdyklyk edýärdi.1905-nji ýylda Şanhaý nurbat zawodyndan öňki döredildi.

Hytaý Halk Respublikasy döredilenden soň, berkidiji önümçiligiň gerimi giňelmegini dowam etdirdi we 1953-nji ýylda Döwlet tehnika ministrligi ýöriteleşdirilen berkidiji önümçilik zawody gurup, berkitme önümçiligi milli önümçilige goşulanda öwrülişik nokadyna ýetdi. meýilnama.

1958-nji ýylda berkidiji standartlaryň ilkinji partiýasy berildi.

1982-nji ýylda Standartlaşdyryş Dolandyryşy, halkara ülňülerine ýa-da ekwiwalenti bolan 284 önüm standartyny düzdi we Hytaýda berkidijileriň önümçiligi halkara ülňülerine laýyk gelip başlady.

Berkidiji pudagyň çalt ösmegi bilen Hytaý dünýäde ilkinji berkidiji öndüriji boldy.


Iş wagty: Noýabr-29-2022