Täze enjamlar internete girýär Kärhanalaryň täze ösüşine kömek etmek üçin kuwwat güýçlendirildi

Kärhanalaryň täze ösüşine kömek etmek üçin kuwwat güýçlendi

Kompaniýanyň sargyt mukdarynyň köpelmegi bilen bazaryň islegi barha köpdür we beýleki sebäpler bilen önümçilik kuwwaty önümçilik islegini kanagatlandyryp bilmedi.Gurluşyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak maksady bilen kompaniýanyň ýolbaşçylary pudaklaýyn gözlegler, bazara we sergilere baryp görmek arkaly täze enjamlary satyn aldylar we bron etdiler.

Oktýabr aýynyň ahyrynda, kompaniýa tarapyndan satyn alnan täze enjamlaryň arasynda ilkinji ZBP / RBP-105S, ungungçang önümçilik bazasynyň Handan şäherine geldi.Agramy 20 tonna bolan enjam 16-njy oktýabrda doly ýygnandy. Güýçli düzedişden soň synagdan geçdi we önümçilige berildi.Önümçilige jogapkär adamyň pikiriçe, täze satyn alnan sowuk sözbaşy maşynyň iň ýokary kesiş diametri 15mm, iň ýokary kesiş uzynlygy 135mm we önümçilik tizligi 130 bölek / min.Önümçiligiň mukdary we gaýtadan işlemek tehnologiýasynda hem ep-esli gowulaşma bar.
1
Täze satyn alnan mehanizm, erkekleriň ölmegi üçin sazlanylýan nokat mehanizmini öz içine alýar (erkekleriň ölmegi üçin her bir nokat mehanizmi aýratyn gurulýar, aýratynlykda sazlanyp bilner; çykarylýan wagtyň tizligi, syýahatyň we her nokat üçin basyşy täzeden düzmek; - Erkekleriň ölmeginiň mehanizmi sowuklama talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner; Howpsuzlyk nokady her stansiýa üçin aýratyn we çalt çalşylyp bilner.) highokary takyk köp funksiýaly birleşme tutma mehanizmi, ýokary takyklyk esasy süýşüriji blok dizaýny, işleýiş we Müşderilerden ýörite berkidiji talaplary çalt ýerine ýetirip bilýän, has durnukly hil we umumy netijeliligi ep-esli ýokarlandyryp bilýän akylly duýgur ekran we ş.m. ulgamyny kesgitlemek.
2
Ungungchang tarapyndan satyn alnan beýleki enjamlar hem intensiw önümçilikde we önümçiligiň indiki ýylyň başynda tamamlanmagyna garaşylýar.


Iş wagty: Noýabr-24-2022